• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fatih - Çapa / İstanbul

Merhaba, web sitem üzerinden tecrübelerimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım. Sağlık Dolu Günler Dilerim.

Üroloji

KC-Safra Yolu

Çocuk Tümörleri

GİS Hastalıkları

Toraks

Özofagus

Genital Sist. Anom.

DİŞİ GENİTAL ORGANLARDAKİ ANOMALİLER Himen imperforatus: Genital anomalilerden en sık olanıdır. Normalde himenin ortasında bulunması...

İnguinal Herni, Hidrosel

Çocukların, en sık cerrahi girişim gerektiren hastalıkları inguinal bölge ile ilgilidir. İnguinal herni, inmemiş testis, hidrosel...

Cinsiyet Gelişim Kusurları (DSD)

Interseks anomalileri çok yaygın değildir. Ancak görüldüğünde, kuşkuluambigus genitalialı yenidoğana sosyal aciliyet gözü ile...

İnmemiş Testis

İNMEMİŞ TESTİS, TORSİYON, ORŞİOEPİDİDİMİTİnmemiş Testisİntrauterin hayatta retroperitoneal bölgede, böbrekler seviyesinde oluşan...

Sünnet

Sünnet, erkeklerde penis baş kısmını örten fazla derinin çıkarılması ameliyatıdır. Herkese yapılması gerekliliği konusunda görüş...

Akut Skrotum

Testis TorsiyonuÖzellikle skrotuma inmemiş testis gibi, testisin skrotuma fiksasyonunun olamadığı durumlarda yenidoğan devresinde sık...

Ureter Anomaileri

ÇİFT TOPLAYICI SİSTEMSıklık: 125-150 doğumda bir görülür. Kızlarda daha sıktır.Tipleri: Komplet: her iki ureter ayrı ayrı orifisler...

VÜR

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ (VUR):Nedenleri:1-İntravezikal submukozal tünelin kısalığı: submukozal tünel/ureter çapı normalde 5:1...

Taşlar

ÜRİNER SİSTEM TAŞLARIÇocuklarda (16 yaş altı) taş görülme sıklığı %7 dir.Etyoloji:1.Metabolik hastalıklar2. Anatomik bozukluklara...

Hipospadias

Embriyogenez:Fallus gelişimi 6-14. Haftalarda tamamlanır. 6. haftada genital tuberkül belirir, 7. haftada fetal testisin androjen üretmesi ile...

Biliyer Atrezi

Sıklık:Biliyer atrezi safra yollarının progresif, inflamatuar bir hastalığıdır. 5000 doğumda bir görülür.Etyoloji: Hastalık...

Koledok Kisti

KOLEDOK KİSTLERİ5 tipi vardır.Tip 1: Kistik, füziformTip 2: DivertikülTip 3: KoledokoselTip 4: a) İntra-ekstra hepatik multipl...

Hidatik Kist

Etyoloji:Hastalığın bulaşıcılığı enfekte kedi ya da köpek aracılığı ile olur. En sık karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi...

Safra Kesesi Taşı

SAFRA KESESİ TAŞLARI (KOLELİTİAZİS)Çocuklarda safra kesesi taşları hemolitik anemiler (herediter sferositoz, orak hücreli anemi, talasemi...

Over - Testis

OVER KİST VE TÜMÖRLERİOver KistleriPrenatal ultrasonografinin yaygınlık kazanması ile intrauterin dönemde tanı konulan ve sonradan over...

Nöroblastom

Nöral krest orjinli tümörlerdir. Genellikle embriyonik artıklardan çıkar. Adrenal medulla ve boyundan pelvise kadar tüm sempatik...

Wilms Tümörü

Çocukluk çağında en sık görülen böbrek tümörüdür.Klinik: Olguların 1/3’ünde mikroskopik hematüri ve diğer üriner sistem...

Rabdomiyosarkom

Tüm solid tümörlerin %15, yumuşak doku sarkomlarının %50’ini oluşturur. Klinik:Lokalize olduğu bölgeye göre klinik bulgu verir....

Karaciğer Tümörleri

MALİGN TÜMÖRLERKaraciğer tümörleri tüm çocukluk çağı tümörlerinin %1’ini oluşturur, hepatoblastom bu tümörlerin %79’unu...

Sakrokoksigeal Teratom

SAKROKOKSİGEAL TERATOMSıklık: Sakrokoksigeal teratomlar yenidoğan döneminde en sık görülen tümörlerdir. Teratomların %60-%70 i...

İnvajinasyon

İnfantlarda en sık görülen obstrüksiyon nedenidir. Büyük çocuklarda genelde Meckel divertikülü, polip, hemanjiom, lenfanjiom gibi...

Apandisit

Sıklıkla 6-12 yaş arası çocuklarda görülür. En sık atlanılan cerrahi patolojidir.Appendiks insanların çoğunda sağ alt kadranda yeralan...

Hirschsprung Hastalığı

Sıklık:1/4000-1/7000 doğumda birdir. Erkek/ Kız oranı 4/1 olarak bulunmuştur.Etyoloji: Fetal hayatın 5-12. haftaları arasında nöroblastlar...

Anal Atrezi

ANOREKTAL ANOMALİLERSıklık: 1200-5000 canlı doğumda birdir. Cins dağılımı alçak tipte ile anomalilerde eşit, yüksek tipte erkeklerde 2...

Göbek Anomal.

Göbekten akıntı:Göbek düştükten 3-5 gün sonra göbekten mukuslu drenajın olması durumunda omfalit, polip, granülom, omfalomezenterik kanal...

Omfalosel ve Gastroşizis

Sıklık: 6.000-10.000 doğumda birdir.Konjenital karın duvarı defektleri başlığı altında üç malformasyonu ele almaktayız: Omfalosel...

Pilor Stenozu

İNFANTİL HİPERTROFİK PİLOR STENOZUSıklık: Yenidoğan döneminin en sık acil cerrahi girişim gerektiren hastalığı olan hipertrofik pilor...

Barsak Atrezisi

DUODENAL ATREZİ, STENOZ; ANNULER PANKREASSıklık: Yaklaşık 10.000 doğumda görülür. Lokalizasyon genellikle duodenum 1. ve 2. kıtaları olup...

Meckel divertikülü

Meckel divertikülü, bir omfalomezenterik kanal artığıdır, ileoçekal valvden yaklaşık 80-100 cm proksimalde ve antimezenterik yüzde...

Konjenital Akciğer Lez.

Konjenital Lober Amfizem (KLA)Histolojik olarak normal bir akciğerin (AC) bir veya daha fazla lobunun, aşırı havalanması olarak tanımlanır....

Diafragma Hernisi

Sıklık: 1/2000-1/5000 canlı doğumda bir olarak bildirilmektedir. %85-90 oranında sol tarafta gözlenir.Etyoloji: Pleuroperitoneal kanalın...

Plevra Hastalıkları

PLEVRA HASTALIKLARIPnömotoraksPlevral boşlukta çeşitli nedenlerle hava toplanması, pnömotoraks olarak adlandırılır. Takipne, sternal ve...

Özofagus Atrezisi

Sıklık: 3000-4500 canlı doğumda bir görülürEtyoloji: Ventral divertikül yan duvarlarındaki endodermal hücreler trakea ve özofagus...

Koroziv Özofajit

Etyoloji:Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde açıkta satılan, iyi paketlenmemiş çamaşır suyu, lavabo açıcı, yağ cözücü...

Gastroözofageal Reflü

Mide içeriğinin özofagusa gitmesine gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) denir.Bebeğin veya çocuğun özellikle yatar pozisyonda efor...

Prenatal Tanı

Canlı doğumların yaklaşık %3’ünde majör konjenital anomali mevcuttur. Konjenital hastalıkların prenatal tanısının konulması bu...

Endoskopi

PEDİATRİK ENDOSKOPİPediatrik hasta popülasyonunda farklı endoskopik gereçler ile çocukların gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve...

Sitemizi bugüne kadar 447066 kişi ziyaret etmiştir.